عنوان کتاب :       زبدة الهیئة
نویسنده :       محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
ناشر :       مهدی الحسینی بن محمدعلی تاجر کتاب‌فروش شیرازی
محل نشر :       طهران
تاریخ نشر :       قرن ۷ ق
موضوع :       هیئت  , متون قدیمی تا قرن ۱۴  , صورت‌های فلکی  , بروج دوازده‌گانه  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)