عنوان کتاب :       هیئت منظوم
نویسنده :       ابراهیم اردکانی
ناشر :      
محل نشر :       برلین
تاریخ نشر :       قرن ۱۴ ق
موضوع :       هیئت  , منظومه شمسی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)