عنوان کتاب :       احسن وسیله
نویسنده :       سید محمد (منجم) حسینی گیلانی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۹ ق
موضوع :       تقویم  , گاهشماری  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)