عنوان کتاب :       الفلک
نویسنده :      
ناشر :       دارالکتب العلمیة
محل نشر :       بیروت
تاریخ نشر :       ۱۴۲۶ ق
موضوع :       نجوم در قرآن  , کیهان شناسی، جنبه های قرآنی  ,