عنوان کتاب :       مختصری در معرفت تقویم
نویسنده :       محمد سراج
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :      
موضوع :       تقویم  , گاهشماری  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)