عنوان کتاب :       تقویم و تقویم نگاری
نویسنده :       فرید قاسملو
ناشر :       نشر کتاب مرجع
محل نشر :       تهران
تاریخ نشر :       ۱۴۳۰ ق
موضوع :       تقویم  , گاهشماری  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)