عنوان کتاب :       بدایة النجوم در اصول هیئت و نجوم جدید
نویسنده :       عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله
ناشر :       مطبع مجتبایی
محل نشر :       تهران
تاریخ نشر :       قرن ۱۴ ق
موضوع :       هیئت  , منظومه شمسی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)