عنوان کتاب :       آسمان
نویسنده :       آمده کیلمن
محل کتابت/تالیف :       تهران
تاریخ تالیف :      
موضوع :       هیئت  , منظومه شمسی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)