عنوان کتاب :       فارسی اقلیدس: مقاله اول
نویسنده :       علی محمد کشمیری
ناشر :       مطبع الناصری
محل نشر :       بمبئی
تاریخ نشر :       قرن ۱۴ ق
موضوع :       ریاضیات  , هندسه  ,