عنوان کتاب :       شرح سی فصل
نویسنده :       عبدالعلی بن احمد گوکانی
ناشر :       نامشخص
محل نشر :       تبریز
تاریخ نشر :       قرن ۱۴ ق
موضوع :       تقویم  , متون قدیمی تا قرن ۱۴  , گاهشماری  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)