عنوان کتاب :       شرح سی فصل
نویسنده :       ناشناس
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۹ ق
موضوع :       تقویم  , گاهشماری  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)