عنوان کتاب :       کتاب علم نجوم
نویسنده :       ناشناس
محل کتابت/تالیف :       ترجمه در دارالسلطنه تبریز و تصحیح در دارالنشاط ارومیه
تاریخ تالیف :       قرن ۱۳ ق
موضوع :       هیئت  , هیئت زمین  , منظومه شمسی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)