عنوان کتاب :       معرفت ساختن اسطرلاب
نویسنده :       ناشناس
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :      
موضوع :       ابزارهای نجومی  , اسطرلاب  , ساختن اسطرلاب  ,