عنوان کتاب :       کائنات جو
نویسنده :       ابراهیم اردکانی
محل کتابت/تالیف :       قم
تاریخ تالیف :       ۱۴۲۹ ق
موضوع :       جغرافیا  ,