عنوان کتاب :       آلات رصد و اسطرلاب
نویسنده :       ناشناس
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :      
موضوع :       ابزارهای نجومی  , اسطرلاب  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)