عنوان کتاب :       اشراق الانوار
نویسنده :       محمدهادی صدرالدینی شیرازی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       ۱۱۲۷ ق
موضوع :       تقویم  , احکام نجوم  , هیئت  , گاهشماری  , اختیارات  , صورت‌های فلکی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)