عنوان کتاب :       شرح فارسی هیئت
نویسنده :       مصلح الدین محمد لاری انصاری
محل کتابت/تالیف :       مشهد
تاریخ تالیف :       قرن ۱۰ ق
موضوع :       هیئت  , هیئت زمین  , افلاک نه گانه  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)