عنوان کتاب :       فواید بر قواطع هیلاجات
نویسنده :       ابوالقاسم بن احمد یزدی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :      
موضوع :       احکام نجوم  , اختیارات  , قواطع هیلاجات  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)