عنوان کتاب :       کفایة التعلیم فی صناعة التنجیم
نویسنده :       م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود م‍روزی‌ ب‍خ‍اری
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۶ ق
موضوع :       هیئت  , احکام نجومی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)