عنوان کتاب :       مدخل منظوم
نویسنده :       عبدالجبار خجندی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :      
موضوع :       احکام نجوم  , اخترگویی شعر  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)