عنوان کتاب :       معرفت قبله
نویسنده :       هبة الله بن عطاءالله شاه میر
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۹ ق
موضوع :       قبله یابی  , سمت فبله  ,