عنوان کتاب :       ارشاد در علم اسطرلاب
نویسنده :       ناصرالدین احمد شیرازی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۹ ق
موضوع :       ابزارهای نجومی  , اسطرلاب  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)