عنوان کتاب :       اختیارات نجومی
نویسنده :       مرتضی مدرس گیلانی
محل کتابت/تالیف :       تهران
تاریخ تالیف :       قرن ۱۳ ق
موضوع :       احکام نجوم  , اختیارات  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)