عنوان کتاب :       الاحکام علی قرانات الکواکب
نویسنده :       ابی معشر جعفر بن محمد منجم بلخی
ناشر :       مجمع ذخائر اسلامي
محل نشر :       قم
تاریخ نشر :       ۱۴۳۱ ق
موضوع :       احکام نجوم  , اخترگویی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)