عنوان کتاب :       ابعاد و اجرام
نویسنده :       عبدالعلی بن محمد بیرجندی
محل کتابت/تالیف :       دارالسلام بغداد
تاریخ تالیف :       قرن ۱۰ ق
موضوع :       هیئت  , هیئت زمین  , اقالیم  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)