عنوان کتاب :       استدراک علی الفصل الثالث من تشریح الافلاک
نویسنده :       ابوالحسن شعرانی
ناشر :       مطبعه الاسلامية
محل نشر :       تهران
تاریخ نشر :       ۱۳۷۸ ق
موضوع :       هیئت  , تقویم  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)