عنوان کتاب :       اثبات سکون زمین و حرکت آفتاب
نویسنده :       محمد باقر بن محمد جعفر همدانی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۱۳ ق
موضوع :       هیئت  , هیئت زمین  , منظومه شمسی  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)