عنوان کتاب :       اختیارات مظفری
نویسنده :       محمد بن مسعود قطب الدین شیرازی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۷ ق
موضوع :       هیئت  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)