عنوان کتاب :       رساله در علم هیئت
نویسنده :       علی بن محمد قوشچی
ناشر :       مطبع مجتبایی
محل نشر :       دهلی- بازار چاوردی
تاریخ نشر :       قرن ۹ ق
موضوع :       هیئت  , هندسه  , متون قدیمی تا قرن ۱۴  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)