عنوان کتاب :       استخراج تقویم از زیج منتخب
نویسنده :       منتخب یزدی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۷ ق
موضوع :       تقویم  , گاهشماری  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)