عنوان کتاب :       استخراج خط نصف‌النهار و سمت قبله
نویسنده :       مظفر بن محمد قاسم گنابادی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۱۱ ق
موضوع :       قبله یابی  , هیئت  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)