عنوان کتاب :       رسالۀ صبح کاذب (گزیده)
نویسنده :       محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
محل کتابت/تالیف :       نامشخص
تاریخ تالیف :       قرن ۷ ق
موضوع :       هیئت  , صبح کاذب  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)