عنوان کتاب :       التفهیم لاوایل صناعة التنجیم (گزیده)
نویسنده :       محمد بن محمد ابوریحان بیرونی
ناشر :       بابک
محل نشر :       تهران
تاریخ نشر :       ۱۳۸۵ ق
موضوع :       تقویم  ,
   حاشیه
   متن ویراسته
   ماه روز ( گاه شمار)